בס"ד

דרך צדיקים לשום שם לבניהם על שם המאורע, כדי להודות לה'. (ב"ר פ"א סימן ל"ג)

ובמדרש (ב"ר פל"ז אות ז) כתוב שבזמן התנאים היו קורים על שם האבות, ונחלקו על סיבת השינוי, אם מפני שאין מכירים הייחוס, וכדי שלא ישכחו את אבותם, או משום שאין משתמשים בלשון הקודש, ואי אפשר לייחס על שם המאורע שיהיה עם הנולד.  בתורה תמימה, (בראשית ל"ב י"א) הביא לקרא על שם אבותינו, משום שאנו נעים ונדים בגלות וראוי לזכור השתלשלות ייחוסי האבות, וכן עניין סגולה שלילד הנולד תהיינה כל המדות הטובות שהיו באבותינו המנוחים, וכן, שעל ידי הקריאה כשמותם, עושה נחת רוח למתים, וגורם תועלת לנשמתם, ועוד שמקיים מצוות כיבוד אב במותו.

אם קורא שם לילד על שם ההורים, הרי זהו כבוד אביו, וזה טובתו וזכרו לדור ודור. (בספר הדרת קודש להגה"ק מנאסויד בשם הדברי חיים מצאנז)

טוב לאריכות ימים, לקרא על שם המשפחה של אב או אם. (פי' אחר אבותיו ואבי אבותיו) (דברי יחזקאל כתבי קודש תשובה ח' בשם אדמו"ר מבעלזא זצ"ל, וכן הוא במשנה הלכות)

אם יש לו אב שאינו שומר תורה ומצוות, יש לאבי הבן לכוון בשעת קריאת השם גם אחר צדיק הנקרא בשם זה. (משנה הלכות חלק ו)

מת בלא בנים והניח אשתו מעוברת קורין לבן על שם המת. (רעק"א יו"ד סי' רס"ה)

אין לקרא אחר מי שאין ברור שמת. (זכר דוד)

טוב לקרא על שם צדיק כי מזכיר זכות הצדיק ויעזור להצלחת הנולד, וגם כשידע שנקרא על שמם יעורר עצמו וידבק למעשה רבותיו.

קורים שם אחר מי שנפטר, אפי' נפטר אחר לידת הילד. (משנה הלכות)

אין לקרא שם אחר מי שלא נקבר עדיין בזמן המילה. (משנה הלכות)

אם קוראים לילד שם מפרשת השבוע, הרי זו טובה לילד. (חזו"א)

אין לקרא אחר שם גרים (זכר דוד)

אין לקרא לבן בשם שאינו מורגל בין הבריות, כי יש לחשוש שמא הבן יצטער על כך. (אגרות משה) ואם יש בזה משום כבוד אב ואם, יעשה שאילת חכם איך לנהוג.

באבות דר' נתן (פי"ב) כמה אלפים מישראל נקראו על שם אהרן, על שהשים שלום בין הוריהם, משמע שהעושה טובה לאחד, טוב לקרא על שמו. (זכר דוד)

שם אחר שלושת האבות, אברהם יצחק יעקב, יש כתבו ליזהר ודווקא ברצופים בזה אחר זה, אבל כשיש הפסק ביניהם, אין להקפיד, והעולם אין מקפידים על זה.

לקרא בשם שלום, יש שפקפקו על זה כי הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ולא מצינו ליזהר. (זכר דוד)

מת בעלה ונשאה לאיש אחר, ורוצה לקרא שם לבעל הראשון ובעל השני מקפיד, אין לקרא בשם זה. (עשה לך רב ח"א סימן מ"ה)

שם בצירוף שם ה', כגון שמואל אביה וכדו', אפשר. (אבן עזרא שמות י"ח פסוק ג)

שמות המלאכים: כגון רפאל, גבריאל, מיכאל, וכדומה שהשמות נפוצים, אפשר לקרא. (שו"ע האר"י ז"ל, וכן בב"ר פרשה מח סימן ט)

שם של בהמה חיה ועוף, אפשר ואפילו על שם חיה שאסור באכילה, וכדוגמת חולדה הנביאה. ומפני שיש במינים אלו כשרונות טובים ומצויינים. (בית אהרן) ובחיד"א (שם הגדולים) מובא שהיא סגולה שינצל מחלאים, ובזכר דוד הביא שזה סגולה שיתקיימו הבנים.

 

מי שאין בניו מתקיימים : מובא בספרים הקדושים כמה עצות לזה:

1.     לתת שני שמות (טהרת המים מערכת ב אות י"ז, וכן בחיד"א)

2.     עד שיגדל יקראו לו אלתר וכשיגדל יקראו להם שם.

3.     יקרא שם בשיתוף שמו של הקדוש ברוך הוא כגון שמואל וכדומה. (ברית אבות)

4.     שיקרא שם "בן ציון". (וכן הורה האדמו"ר מליובאוויטש)

5.     יקרא לבנו כשמו. (אבן ספיר למנהגי תימן)

6.     יקרא בשם חיה ועוף (זכר דוד)  

7.     שם בשיתוף אות ט (ואברהם זקן מערכת ט אות א)

 

 

צור קשר  / משרד: רחוב דוד ילין 5 ירושלים  / טלפון: 2814-502-02  /  פקס: 3443-500-02


דף הבית  אודותינו  /  המלצת בית החולים  /  אישור תעודת רופה מומחה  /  אישור עמותה
ברית לתינוקות  ברית למבוגרים  /  מנהגי ליל הברית  /  סיפורי צדיקים  /  קריאת שמע לליל הברית
 
סדר ברית מילה-ספרד  /  סדר ברית מילה-תימן  סדר ברית מילה-לבני עדות המזרח  /  פיזמונים לסעודת הברית
ברכת המזון לברית מילה
  משמעות שם האדם  /  הזכות לקריאת השם  /  קריאת השם בזמן הברית  /  דינים הקשורים לקריאת השם
מנהגים שונים לקריאת השם  הצעות לשמות  /  צור קשר  /  הפקדה בבנק  /  תרומות באשראי  תיקוני ברית 

© BRIT AVOT. All rights reserved
Site created by:
Bag of Design